Veřejné zakázky

Dodávka úprav dispečinku a mobilních komunikačních prostředků, stacionárních technologií a souvisejících služeb

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Předpokládaná hodnota: 1 983 057,85 Kč bez DPH

Zadavatel: Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.
Se sídlem: Libušská 60/149, Libuš, 142 00 Praha 4
ID DS: 9jjupgi
IČO: 062 29 654

Kontaktní osoba: Vladimír Matějíček
Tel.: +420 724 101 555
E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je programová úprava dispečinku, dodávka mobilních komunikačních prostředků a stacionární technologie a poskytnutí souvisejících služeb pro realizaci akce s registrací 013D311001104 financované prostřednictvím programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022“ Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „Projekt“)

Předmět zakázky je rozdělen na 2 samostatné části:

  • Část 1 – Programová úprava dispečinku (předpokládaná hodnota: 552 479,34 Kč bez DPH)
  • Část 2 – Mobilní komunikační prostředky a stacionární technologie (předpokládaná hodnota: 1 430 578,51 Kč bez DPH)

Dodavatel je oprávněn podat nabídku do kterékoli z částí. Nabídky se podávají samostatně pro každou část zakázky. Podrobnosti o plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Doba a místo plnění: Plnění zakázky bude provedeno do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Místem plnění je sídlo zadavatele.

Termín pro podání nabídek: 11. 03. 2022 do 10:00

Místo pro podání nabídek: Equica, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 – Praha 9 Vysočany

Zadávací dokumentace ke stažení:

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zatím nejsou zveřejněna žádná vysvětlení zadávací dokumentace.

Oznámení: